Canada tăng phí nhập cư từ 30/4/2024

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố điều chỉnh các khoản phí liên quan đến đơn xin thường trú (PR) tại Canada từ ngày 30/4/2024.

Canada tăng phí nhập cư từ 30/4/2024

Canada tăng phí nhập cư bắt đầu từ 30/4/2024

Các mức phí định cư sẽ tăng lên 10-12% sau tháng 4 năm nay. Các mức tăng phí định cư Canada thuộc các diện sau đây sẽ được áp dụng cho khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2026.

Phí quyền thường trú (RPRF)

 • Người nộp đơn chính và vợ/chồng đi cùng: $575 (trước đây là $515)

Định cư theo các chương trình: Công nhân lành nghề Liên bang (Express Entry), Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP), Công nhân lành nghề Quebec, Lớp nhập cư Đại Tây Dương, các chương trình thí điểm (Rural, Agri-Food)

 • Người nộp đơn chính và vợ/chồng hoặc người phối ngẫu đi cùng: $950 (trước đây là $850)
 • Mỗi đứa trẻ phụ thuộc đi kèm tăng $260 (trước đây là $230)

Chương trình thí điểm cho ứng viên thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe (chăm sóc tại nhà, chăm sóc trẻ)

 • Người nộp đơn chính và vợ/chồng hoặc người phối ngẫu đi cùng: $635 (trước đây là $570)
 • Mỗi đứa trẻ phụ thuộc đi kèm: $175 (trước đây là $155)

Diện Kinh doanh – đầu tư (liên bang và Quebec)

 • Người nộp đơn chính: $1,810 (trước đây là $1,625)
 • Vợ/chồng hoặc bạn đời đi cùng: $950 (trước đây là $850)
 • Mỗi đứa trẻ phụ thuộc đi kèm: $260 (trước đây là $230)

Đoàn tụ gia đình (bao gồm vợ chồng, bạn đời, con cái, cha mẹ, ông bà và những người thân khác)

 • Phí tài trợ: $85 (trước đây là $75)
 • Người nộp đơn chính được bảo lãnh: $545 (trước đây là $490)
 • Trẻ em được bảo lãnh (dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời): $85 (trước đây là $75)
 • Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật: $635 (trước đây là $570)
 • Con phụ thuộc đi cùng: $175 (trước đây là $155)

Người được bảo vệ

 • Người nộp đơn chính: $635 (trước đây là $570)
 • Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật: $635 (trước đây là $570)
 • Con phụ thuộc đi cùng: $175 (trước đây là $155)

Sự quan tâm nhân đạo và nhân ái/Chính sách công

 • Người nộp đơn chính: $635 (trước đây là $570)
 • Vợ/chồng đi cùng hoặc người sống chung theo pháp luật: $635 (trước đây là $570)
 • Con phụ thuộc đi cùng: $175 (trước đây là $155)

Người có giấy phép

 • Người nộp đơn chính: $375 (trước đây là $355)

Miễn phí thường trú

IRCC lưu ý rằng, ngoài trẻ em phụ thuộc và những người được bảo vệ (bao gồm cả người nộp đơn chính và tất cả các thành viên gia đình đi cùng), các nhóm người nộp đơn sau đây được miễn nộp Phí Quyền Thường trú (RPR). Bao gồm:

 • Con được bảo lãnh (của người nộp đơn chính theo diện đoàn tụ gia đình) – con phải dưới 22 tuổi và không có vợ/chồng/bạn đời
 • Các ứng viên chính theo các lớp chính sách công và nhân đạo

Lưu ý: Phí này thường được trả bởi tất cả những người nộp đơn xin thường trú (trừ trẻ em phụ thuộc và người được bảo vệ). Những người nộp đơn chính thuộc các hạng mục “cân nhắc nhân đạo và nhân ái” và “chính sách công” chỉ được miễn phí RPR trong một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, IRCC làm rõ rằng những người nộp đơn xin thường trú hạng “có giấy phép” không đủ điều kiện để đưa các thành viên gia đình đi cùng vào đơn đăng ký PR của họ. Thay vào đó, tất cả các cá nhân đủ điều kiện nhận PR thông qua lớp này phải nộp đơn đăng ký PR Canada với tư cách là người nộp đơn chính.

Các điều chỉnh về phí này thể hiện sự cam kết của Canada về một hệ thống nhập cư công bằng và bền vững. Do những thay đổi có thể tác động đến quy trình nộp đơn của các nhà đầu tư, chúng tôi khuyến nghị liên hệ với các chuyên gia tư vấn nhập cư từ NVS để chuẩn bị kỹ lưỡng cho những điều chỉnh này.

Nếu nhà đầu tư cần thêm sự hỗ trợ hoặc muốn thảo luận về ảnh hưởng của các thay đổi mức phí đầu tư định cư Canada này lên đơn đăng ký của mình, hãy liên hệ NVS theo hotline 0914137699 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp!

Bài viết liên quan
Gọi ngay
Nhắn tin Zalo
Facebook Messenger
Đánh giá hồ sơ trực tuyến
Đăng ký tư vấn