Việc đảo ngược những thay đổi từ thời ông Trump đối với chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 có thể mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và các trung tâm khu vực.

Việc đảo ngược những thay đổi từ thời ông Trump đối với chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 có thể mang lại lợi ích cho cả nhà đầu tư và các trung tâm khu vực.

Both comments and trackbacks are currently closed.