Văn hóa, Giáo dục, Danh lam thắng cảnh tại Mỹ - NVS - Đầu Tư Quốc Tế