Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình EB-5 ngay bây giờ theo luật cũ với mức 500.000 USD thay vì 900.000 USD.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình EB-5 ngay bây giờ theo luật cũ với mức 500.000 USD thay vì 900.000 USD.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ tham gia chương trình EB-5 ngay bây giờ theo luật cũ với mức 500.000 USD thay vì 900.000 USD.

Both comments and trackbacks are currently closed.